Sharlene Gail Davies

November 11, 1942 - January 21, 2020