Sergiy Nakaznyy

October 30, 1961 - April 12, 2009